ฐานข้อมูลงานวิจัยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

ปี
ประเภท
ชื่อผลงาน
ผู้จัดทำ
ดาวน์โหลด
2551 เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมเข้าจังหวะ ผศ.ไพรมา อ้วนไตร Download
2554 เอกสารประกอบการสอน กระบี่กระบอง ผศ.ประสิทธิ์ จันธิดา Download
2554 เอกสารประกอบการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผศ.ดร.ปณิตา  เกตุแก้ว Download
2555 เอกสารประกอบการสอน ยิมนาสติก ผศ.ชะรัตน์ เทพสิงห์ Download
2555 เอกสารประกอบการสอน ค่ายพักแรม ผศ.ทักษพร  ศรีสวัสดิ์ Download
2555 เอกสารประกอบการสอน ฟุตบอล ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์ Download
2556 ผลงานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2557 เอกสารประกอบการสอน วอลเลย์บอล ผศ.ไพรมา อ้วนไตร Download
2557 ผลงานวิจัย Factors related to Emotional Quotional of Students in Institute of Physical Education Trang ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2558 เอกสารประกอบการสอน ประวัติและหลักการพลศึกษา ผศ.ประสิทธิ์ จันธิดา Download
2558 เอกสารประกอบการสอน แอโรบิกดานซ์ ผศ.ชะรัตน์ เทพสิงห์ Download
2558 เอกสารประกอบการสอน เกมและเกมนำ ผศ.ทักษพร  ศรีสวัสดิ์ Download
2558 เอกสารประกอบการสอน กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์ Download
2558 เอกสารประกอบการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ปณิตา  เกตุแก้ว Download
2559 ผลงานวิจัย ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ผศ.ไพรมา อ้วนไตร Download
2559 ผลงานวิจัย ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ผศ.ชะรัตน์ เทพสิงห์ Download
2559 ผลงานวิจัย ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์ Download
2559 ตำรา การเป็นผู้ตัดสินกีฬามวยปล้ำ ผศ.นิธิกร  คล้ายสุวรรณ Download
2559 ตำรา กลวิธีการฝึกและการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2559 ตำรา ทักษะและการสอนว่ายน้ำเบื้องต้น ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2559 ผลงานวิจัย ผลการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาหลังเลิกเรียน ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2559 เอกสารประกอบการสอน ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย ผศ.อรุณ  โต๊ะเส็น Download
2559 ตำรา ทักษะและการสอนกีฬาปันจักสีลัต ผศ.อรุณ  โต๊ะเส็น Download
2560 ผลงานวิจัย Results of promoting the learning processin aspect of sport and recreation in Kindergarten and primary students afters school ผศ.ไพรมา อ้วนไตร Download
2560 ผลงานวิจัย Results of promoting the learning processin aspect of sport and recreation in Kindergarten and primary students afters school ผศ.ชะรัตน์ เทพสิงห์ Download
2560 ผลงานวิจัย Results of promoting the learning processin aspect of sport and recreation in Kindergarten and primary students afters school ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์ Download
2560 ผลงานวิจัย ผลของการฝึกความแข็งแรงแกนกลางลำตัวที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2560 ผลงานวิจัย ศึกษากลยุทธ์ในการสอนว่ายน้ำในสถาบันการพลศึกษา ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2560 ผลงานวิจัย Results of promoting the learning processin aspect of sport and recreation in Kindergarten and primary students afters school ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2560 ผลงานวิจัย ผลของความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สพล.เพชรบูรณ์ อ.พรรณปพร  ประสานตรี Download
2561 ผลงานวิจัย ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผศ.ประสิทธิ์ จันธิดา Download
2561 ผลงานวิจัย ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผศ.รังษี พันธุ์จันทร์ Download
2561 ผลงานวิจัย ศึกษากลยุทธ์ในการสอนว่ายน้ำในระดับอุดมศึกษา ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download
2561 ผลงานวิจัย ศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผศ.วงศ์พัทธ์  ชูดำ Download