ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรมา อ้วนไตร
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ูLink หน่วยงานภายนอก